اعضای کمیته اجرایی

مصطفی آهنگر
دبیر کمیته اجرایی
فرزانه محمدی
عضو کمیته اجرایی
ساناز حسینی
عضو کمیته اجرایی
بابک جعفرزاده
عضو کمیته اجرایی
مهندس علیرضا قاسمی
عضو سابق کمیته اجرایی
مهندس غزل جابری
عضو کمیته اجرایی
فاطمه عاشوری
عضو کمیته اجرایی
زهرا عطارزاده
عضو کمیته اجرایی
محدثه فرزین
عضو کمیته اجرایی
فاطمه رضایی منش
عضو سابق کمیته اجرایی
فهرست